Dospělí dětem 2010 Nový Bor

 

28. ROČNÍK oblastní postupové PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO DIVADLA PRO DĚTI

28. – 30. května 2010, Nový Bor

 

Propozice

 

Přehlídku pořádají z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a Libereckého kraje, NIPOS-ARTAMA Praha, město Nový Bor, Kultura Nový Bor, s.r.o. ve spolupráci s divadelním spolkem HOPOĎ Nový Bor.

Hlavním organizátorem je Kultura Nový Bor, s.r.o..

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Přehlídka DOSPĚLÍ DĚTEM je koncipována jako česká národní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a současně jako dílna divadla pro děti. Posláním přehlídky je umožnit setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznávání a inspiraci ve výše vymezené divadelní oblasti.

 

  Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti s náležitou vážností a odpovědností a kultivace této oblasti divadelní činnosti.

V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním inscenacím. Na přehlídce bude pracovat pod odborným vedením skupina dětí, jejímž prostřednictvím budou získávány reflexe dětského publika na jednotlivé inscenace. Podle možností budou realizovány tematické semináře.

 

II. VYMEZENÍ ÚČASTI DIVADELNÍCH SOUBORŮ A JEJICH INSCENACÍ

Pro všechny tři následně uvedené programové části platí, že do programu nemohou být zařazeny inscenace vycházející z textové předlohy, která je průkazným brakem. Ve většině případů se toto ustanovení týká divadelních realizací tzv. moderních pohádek (odvozenin klasických pohádek), pro něž je charakteristické svévolné nakládání s pohádkovými motivy a jejich kombinování bez toho, že by toto počínání přinášelo novou kvalitu a výsledek nepopíral nejvlastnější smysl pohádky jako slovesného druhu, jeho archetypálnost a v něm obsažené vzorce chování a jednání. Toto omezení se netýká skutečných moderních pohádek reprezentovaných u nás jmény např. Josefa Čapka, Jana Wericha apod.

Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory z České republiky s věkovým průměrem nad 15 let s inscenacemi pro děti.

Inspirativní části programu přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory s inscenacemi pro děti, a to jak profesionální, tak amatérské, bez omezení druhového, žánrového, věkového aj. Podmínkou účasti je kvalita a inspirativnost jejich inscenací.

Výjimku z výše vymezené účasti na přehlídce lze připustit zařazením absolventských představení posluchačů dlouhodobých vzdělávacích projektů (např. Kurzu praktické režie), pokud to dovolí ekonomické a organizační podmínky.

 

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové přehlídky, která umožní realizaci výběru inscenací pro národní přehlídku POPELKA v Rakovníku. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce bude považována za účast na druhé přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

 

S přihláškou ( evidenčním listem ) je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

• osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.;

• textovou předlohu inscenace;

• slovo o souboru do programové brožury;

• slovo o autorovi (autorech) do programové brožury;

• fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci.

 

Uzávěrka doručení přihlášek je 21. 3. 2010.

 

Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky ve své kompletnosti, tj. včetně požadovaných příloh.

 

III. ROZHODNUTÍ O PROGRAMU postupové PŘEHLÍDKY

Program přehlídky stanoví programová rada postupové přehlídky na základě pořadí přihlášek doručených k termínu.

 

Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů.

Novoborská přehlídka počítá s nejvýše osmi inscenacemi, z toho maximálně se sedmi v soutěžním programu.

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

DOSPĚLÍ DĚTEM  se uskuteční v Městském divadle Nový Bor.

Se soubory zařazenými do programu  přehlídky uzavře pořadatel přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v Novém Boru. Pořadatelé spatřují v účasti souborů po celou dobu trvání přehlídky jednu ze základních podmínek její smysluplnosti a jsou proto připraveni souborům tuto účast umožnit (hradíme cestovné a ubytování).

Soutěžní představení bude hodnotit odborná porota. V závěru přehlídky budou oceněny nejlepší výkony a inscenace a bude vyhlášeno doporučení nejlepších inscenací k účasti na NÁRODNÍ PŘEHLÍDCE AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO DIVADLA PRO DĚTI  POPELKA 2010 Rakovník.

Odborná porota postupové přehlídky Dospělí dětem má právo nominovat jeden soubor a jeho inscenaci k přímému postupu na POPELKU 2010. Může dále doporučit k výběru programové radě Popelky Rakovník další inscenace s uvedením pořadí.

Kontakt na pořadatele

Kultura Nový Bor, s.r.o.

Zdeněk Rejna

Revoluční 480

473 01 Nový Bor

Telefon 487 725 539 / 606 47 37 97

Mail: divadlo@kulturanb.cz

www.kulturanb.cz/divadlo/