Ceník výlepu

formát

1. týden

2. týden

3. týden

4. týden

A4

15

30

45

60

A3

16

32

50

65

A2

20

40

60

80

A1

22

44

66

88

přelepky

3,5

7

10,5

14

 

Odstranění černého výlepu jednorázový poplatek 500 Kč !

ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)

Objednávky přijímáme v kanceláři Kultura Nový Bor, ul. T.G.M. nad restaurací Boráček, a to v pracovní dny od 8:00 do 17:00 a v pátek do 12:00.

Standardní výlepový den je v neděli, za mimořádný výlep se účtuje příplatek 500 Kč.  

Přehled plakátovacích ploch.

1.       ul. B. Egermanna – autobusové nádraží – deska (jen malé formáty)

2.       ul.  Nádražní – vlakové nádraží - deska

3.       ul. B. Egermanna – knihovna – válec

4.       ul. Generála Svobody – ZŠ Arnultovice – válec

5.       ul. Svojsíkova – válec

6.       ul. Skalická – u prodejny – válec

7.       Husova a T.G. M. – kruhový objezd – válec

8.       ul. T.G.M. – u pietní skříňky – deska

9.       ul. T.G.M. – u Teska – deska

10.     ul. T.G.M. – u lékárny – válec

11.     ul. Smetanova (u polikliniky) – deska

12.     sídliště Rumburských hrdinů - válec

13.     ul. Česká – parčík u ZŠ u Lesa – válec

14.     Sloup v Čechách  – u  autobus. zastávky – deska

15.     Sloup v Čechách – hostinec – deska

 

Zde si můžete stáhnout formulář objednávky výlepu plakátů.

 

formulář ve formátu .pdf

formulář ve formátu .doc

 

Kontakt:

Kultura Nový Bor, s.r.o.

T.G. Masaryka 45

473 01  Nový Bor

 

www.kultuanb.cz

tel.: 487 726 755

email: grafik@kulturanb.cz

Obchodní podmínky plakátování Kultura Nový Bor, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení
1. Zhotovitelem je podle těchto obchodních podmínek plakátování (dále jen „podmínky“) Kultura Nový Bor, s.r.o., Revoluční 480, 473 01 Nový Bor, IČ: 27283534
2. Objednatelem je podle těchto obchodních podmínek každá právnická nebo fyzická osoba, která si na předepsaném formuláři (ke stažení na wwww.kulturanb.cz nebo k dostání v místě sjednání výlepu) formou písemné nebo osobní objednávky objedná výlepovou kampaň. Objednávka vystavená objednatelem musí obsahovat pravdivé údaje o názvu nebo jménu objednatele, dále jeho sídlo, IČ, počet a velikost plakátů, název a dobu trvání kampaně (od - do), lokalitu (město), podpis a případně razítko a DIČ.
3. Plakátovací plochy (dále jen „plochy“) jsou podle těchto podmínek válce nebo desky, na které se lepí plakáty maximální velikosti normalizovaného formátu A1. Plakáty lepí zhotovitel na plochy tam, kde je volné místo.
4. Platné informace o cenách, standardních výlepových dnech, umístění ploch, provozovnách, kontaktních údajích i případných dalších podmínkách zveřejňuje zhotovitel na internetových stránkách www.kulturanb.cz

2. Kampaně
1. Objednávky kampaní přijímá zhotovitel na svých provozovnách a dále v místech k tomu určených (dále jen „sběrová místa“).
2. Standardním výlepovým dnem je obvykle neděle. Zhotovitel si vyhrazuje právo provést výlep plakátů v odůvodněných případech i mimo standardní výlepový den, nejpozději však do třetího dne následujícího po standardním výlepovém dni.
3. Je-li standardní výlepový den nebo den uzávěrky příjmu plakátů státem uznaný svátek, vyhrazuje si zhotovitel právo změny standardního výlepového dne nebo dne uzávěrky příjmu plakátů na jiný termín, obvykle nejbližší následující nebo předcházející pracovní den.
4. Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovit i další standardní výlepové dny.
5. Zhotovitel vylepí plakáty objednatele i v jiný než standardní výlepový den. Učiní tak pouze po předchozí dohodě s objednatelem a s příplatkem dle ceníku platného v den přijetí objednávky. Takový výlep plakátů je považován za expresní.
6. Uzávěrka příjmu objednávek s výlepem ve standardní výlepový den je stanovena zhotovitelem na poslední pracovní den před standardním výlepovým dnem, tj. většinou v pátek, a to do 12:00 hodin.
7. Plakáty kampaní, jejichž objednávky přijal zhotovitel až po termínu uzávěrky stanoveném v bodě 2.6. vylepí zhotovitel až v příštím standardním výlepovém dni nebo po dohodě s objednatelem expresně za příplatek, a to i na úkor případného zkrácení doby trvání kampaně.
8. Z důvodu kapacitního omezení plakátovacích ploch doporučujeme včasné objednání kamapaně na předepsaném formuláři.

3. Ceny a platební podmínky, elektronická fakturace, speciální služby a storno poplatky
1. Zhotovitel přijímá úhradu ceny kampaně obvykle předem v hotovosti nebo bankovním převodem. Cena se vypočítá dle ceníku platného v den přijetí objednávky nebo dle ceny stanovené písemnou smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem.
2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den fakturace nebo den přijetí hotovostní platby nebo den skončení kampaně - podle toho, co nastane dříve.
3. Pro případ prodlení s úhradou ceny kampaně se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré náklady spojené s případným vymáháním neuhrazené ceny kampaně včetně nákladů na právní zastoupení a nákladů soudního či obdobného řízení.
4. Dnem přijetí úhrady ceny kampaně se rozumí den přijetí hotovosti zhotovitelem nebo připsání ceny na zhotovitelův bankovní účet.
5. Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovit příplatky za pořízení objednané fotodokumentace vylepených plakátů, expresní výlep, soulep plakátů vedle sebe, dodatečné pořízení seznamu vylepených plakátů a další nadstandardní služby, dle ceníku.
6. Požadavky objednatele na služby specifikované v bodě 3.5 je možno dohodnout individuálně, a to vždy výhradně v písemné objednávce. Jiné než takto sjednané požadavky nebudou brány zhotovitelem na zřetel.
7. Cena uvedená v ceníku zhotovitele v den přijetí objednávky od objednatele je sjednanou cenou za poskytnutou službu, není-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně sjednána jiná cena.
8. Objednatel je oprávněn zrušit svoji objednávku pouze za předpokladu, že zhotovitel dosud nezahájil distribuci a/nebo výlep plakátů. V případě tohoto zrušení objednávky se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 50% z celkové ceny kampaně. Po zahájení distribuce a/nebo výlepu plakátů nelze objednávku zrušit a objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit celou cenu kampaně. Nedodá-li objednatel ve sjednaný termín sjednaný počet plakátů pro kampaň, je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení kampaně a kampaň zkrátit bez nároku na snížení ceny.
9. Zhotovitel je oprávněn vyhotovit a zaslat objednateli daňové doklady (faktury) i elektronicky v souladu s platnými právními předpisy.

4. Záruky a reklamace
1. Zhotovitel realizuje kampaně v souladu s těmito podmínkami, případně v souladu s dalšími vzájemně odsouhlasenými písemnými ujednáními s objednatelem.
2. Zhotovitel zaručuje objednateli, že provádí průběžnou kontrolu stavu vylepených plakátů. Poškozené plakáty zhotovitel opravuje, avšak pouze tehdy, dodá-li objednatel zhotoviteli s objednávkou zároveň náhradní plakáty pro zajištění těchto oprav – nejméně 10% navíc na každý týden trvání kampaně. Opravy plakátů provádí zhotovitel bezplatně. Nedodá-li objednatel zhotoviteli náhradní plakáty v souladu s tímto bodem podmínek, pak ztrácí nárok na bezplatnou opravu plakátů po dobu trvání kampaně, nárok na případnou slevu z ceny.
3. Zhotovitel zajistí opravu poškozených plakátů nejpozději do 48 hodin od vlastního zjištění nebo ve stejné lhůtě od nahlášení objednatelem.
4. Plakáty dodané objednatelem musí být v provedení snášejícím promáčení. Barvy tisku musí být takové, aby vzdorovaly po celou dobu trvání kampaně běžným chemickým látkám obsaženým v používaných lepidlech a vlivu počasí. Nemají-li plakáty tuto kvalitu, je objednatel povinen toto oznámit zhotoviteli písemně v objednávce. Kampaň pak bude realizována na základě zvláštní objednávky se specifickými podmínkami zhotovení.
5. Zhotovitel objednateli vrátí po skončení kampaně nepoužité plakáty, pokud o to objednatel v objednávce předem písemně požádá.
6. Zhotovitel potvrdí objednateli na jeho žádost správné provedení kampaně, pokud o to objednatel v objednávce předem písemně požádá. Pokud objednatel požádá zhotovitele o vyhotovení seznamu plakátovacích ploch s vylepenými plakáty až dodatečně (nikoliv přímo v objednávce), je zhotovitel oprávněn účtovat za dodatečné vyhotovení takového seznamu náhradu administrativních nákladů až do výše 10% z ceny kampaně, nejméně však Kč 100,-- bez DPH.
7. Reklamace týkající se provedení kampaně musí objednatel uplatnit pouze v průběhu objednaného trvání kampaně s uvedením přesného popisu a místa závady (místo plochy, ulice). Na reklamace uplatňované po skončení objednaného trvání kampaně nebude zhotovitelem brán zřetel, nebude-li zhotovitel objednatelem v průběhu kampaně prokazatelně písemně upozorněn na závady v provedení, má se za to, že kampaň byla provedena řádně dle sjednaných podmínek.
8. S odkazem na bod 4.7 objednatel a zhotovitel výslovně sjednávají, že kampaň je řádně bez chyb provedena a předána okamžikem vylepení plakátů. Objednatel a zhotovitel výslovně potvrzují, že sjednaná kampaň se považuje za bezvadnou kromě případů, kdy v průběhu sjednané doby kampaně objednatel písemně prokáže nedostatky v provedení kampaně. V takovém případě má objednatel právo na případnou slevu z ceny dle bodu 5.3, 5.4 a 5.5 těchto obchodních podmínek.

5. Odpovědnost za škody a vyloučení konkurence
1. Zhotovitel odpovídá za realizaci kampaní v souladu s těmito podmínkami kromě případů vandalismu nebo událostí vyšší moci tj. válečný stav, živelné pohromy atd.
2. Za obsah plakátů nese plnou odpovědnost objednatel. Pokud je tato v rozporu s platnými právními předpisy České republiky nebo smluvními ujednáními zhotovitele s třetími osobami, může zhotovitel realizaci kampaně odmítnout bez nároku objednatele na slevu z ceny.
3. Pokud v průběhu objednaného trvání kampaně dojde k poškození vylepených plakátů a zhotovitel neprovede nápravu do 48 hodin v souladu s kapitolou 4. těchto podmínek, je povinen poskytnout objednateli slevu.
4. Sleva dle bodu 5.3 se vypočítá vynásobením počtu dnů, po které poškození trvalo, počtu poškozených plakátů a cenou jednoho plakátu na jeden den podle ceníku platného v den přijetí objednávky. Počet dnů se počítá ode dne nahlášení závady objednatelem nebo ode dne zjištění zhotovitelem do dne odstranění závady nebo uplynutí objednané doby trvání kampaně, podle toho, co nastane dříve. Současně platí ustanovení bodu 4.2 těchto podmínek.
5. V případě, že cena kampaně byla již objednatelem uhrazena, poskytne zhotovitel objednateli slevu z příští kampaně nebo vrátí objednateli hodnotu vypočtené slevy po skončení trvání kampaně zpět.
6. Vyloučení konkurence není dohodnuto. Zhotovitel nezaručuje objednateli, že na ploše nebudou umístěny plakáty konkurenčních produktů.

6. Závěrečná ustanovení
1. Případné obchodní spory budou řešeny především jednáním zhotovitele a objednatele. Nedojde-li k dohodě, bude spor rozhodován místně příslušným soudem.
2. Objednáním kampaně objednatel vyjadřuje, že se seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s jejich zněním.
3. Smlouva o výlepu plakátů je platně uzavřena okamžikem přijetí objednávky vystavené objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami v platném znění.
4. Tyto podmínky jsou účinné od 1. 9. 2014 a řídí se jimi objednávky přijaté od tohoto data. Všechny předcházející obchodní podmínky se tímto ruší.