Městské kino Nový Bor: všeobecné podmínky Klubu Kultury Nový Bor
Městské kino Nový Bor: Hlavní stránka
Program kina dnes, zítra a pozítří
19. 6. TERORISTKA (15.30), ROCKETMAN (17.30 a 20.00)
20. 6. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 2D čz (17.30), SYN TEMNOTY (20.00)
21. 6. SYN TEMNOTY (20.00), TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 3D čz (17.30)
Hlavní stránka       Program       Filmový klub       Akce       Další informace

Všeobecné podmínky Klubu Kultury Nový Bor

1. Úvod
Klub Kultury Nový Bor (dále jen „KK“) je věrnostní program, provozovaným společností Kultura Nový Bor, s.r.o. (dále jen „KNB“) se sídlem: Revoluční 480, Nový Bor, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 22462, jehož účelem je další zkvalitnění služeb poskytovaných Kulturou Nový Bor, s.r.o. a možnost poskytování speciálních výhod zákazníkům, kteří navštěvují divadlo a kino provozované společností KNB. Zákazníci, kteří vyplní přihlášku do věrnostního programu (dále jen „Přihláška“) a obdrží věrnostní kartu, se po zaplacení poplatku stávají členem Klubu Kultury. Členství v Klubu Kultury Nový Bor se řídí těmito Všeobecnými podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Kultura Nový Bor, s.r.o.

2. Členství v Klubu Kultury Nový Bor
2.1 Členství v KK je podmíněné převzetím věrnostní karty a uhrazením poplatku za členství. Členství trvá 1 rok od data převzetí věrnostní karty zákazníkem. Lhůta pro vystavení členské karty je maximálně 14 dní od data vyplnění Přihlášky. Svým podpisem na Přihlášce zákazník (u ml. do 15 let jejich zákonný zástupce) stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s Všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi. Za platnou Přihlášku se případně považuje i kompletně vyplněná a odeslaná Přihláška v elektronické podobě, která je k dispozici prostřednictvím sítě Internet na www.kulturanb.cz pod záložkou „Klub kultury“. Vyplněnou elektronickou přihlášku posílejte na mail grafik@kulturanb.cz nebo ji doneste vytištěnou do kanceláře Kultury Nový Bor, s.r.o., T.G.M. 45, Nový Bor. Skončením platnosti a vydáním nové karty zaniká funkčnost předchozí karty a nevyčerpaný kredit + bonusové vstupy do kina nebudou převedeny na účet nové karty člena Klubu Kultury Nový Bor. Při dobíjení karty neplatíte žádné poplatky.
2.2 Člen Klubu Kultury si může vybrat mezi třemi druhy členství:
2.2.1 Základní členství –KREDITNÍ KARTA KINO (KKK-červená) platí pouze v kině
Poplatek za vyřízení karty je 70,- Kč. Dobití kreditu: libovolně (bez omezení). Karta opravňuje držitele k 5% slevě na filmová představení v městském kině v Novém Boru, k účasti na Bonusovém programu 9+1 (každá 10. vstupenka v městském kině ZDARMA), držitel dále získá 10% slevu na nákup v Knihkupectví a papírnictví Jaroslava Rady a u dalších smluvních partnerů: Hospůdka Štěstí, Čištění sedacích souprav a koberců Šárka Zahradníková, Elektro DALAS... (seznam je aktualizován na www.kulturanb.cz).
2.2.2. Rozšířené členství – KREDITNÍ KARTA DIVADLO (KKD-modrá) platí pouze v divadle
Poplatek za vyřízení karty je 200,-Kč. Pořízením KKD získává člen klubu tyto výhody:Rezervaci vybraného sedadla na představení v městském divadle pořádané Kulturou Nový Bor, s.r.o. po celou dobu platnosti karty (1 rok). Rezervaci je nutné potvrdit na e-mail info@kulturanb.cz nejpozději 8 dní před představením, jinak je rezervace zrušena. Šatnu v divadle po předložení karty zdarma. Možnost bezhotovostní platby (dle výše nabitého kreditu karty). 10% slevu na nákup v Knihkupectví a papírnictví Jaroslava Rady. Slevu u dalších smluvních partnerů: Hospůdka Štěstí, Čištění sedacích souprav a koberců Šárka Zahradníková, Elektro DALAS... (seznam je aktualizován na www.kulturanb.cz).
2.2.3 Třetím druhem členství je - VIP KARTA KLUBU KULTURY NOVÝ BOR (zlatá) platí v divadle i v kině
Držitel VIP karty má neomezený přístup na představení v městském divadle pořádané společností Kultura Nový Bor, s.r.o. a vždy rezervované vybrané místo v divadle. Poplatek za vyřízení karty je 15.000Kč. Dále držitel získává: Šatnu v divadle po předložení karty zdarma. 5% slevu na filmová představení v městském kině v Novém Boru. Účast na Bonusové programu 9+1 (každá 10. vstupenka v městském kině ZDARMA). 10% slevu na nákup v Knihkupectví a papírnictví Jaroslava Rady. Slevy u dalších smluvních partnerů: Hospůdka Štěstí, Čištění sedacích souprav a koberců Šárka Zahradníková, Elektro DALAS... (seznam je aktualizován na www.kulturanb.cz).
2.3 Členem Klubu Kultury Nový Bor se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, nebo právnická osoba, jejichž trvalé nebo přechodné bydliště je na území České republiky nebo v zemi, ve které není zákony této země členství v programech tohoto typu výslovně zakázáno, a to v případě, že splňuje všechny podmínky členství.
2.4 Pokud jsou v přihlášce do Klubu Kultury uvedeny nesprávné údaje nebo pokud nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, KNB si vyhrazuje právo neprovést kroky vedoucí k dokončení registrace, či případně členství zrušit.
2.5 Na základě řádně vyplněné Přihlášky bude zákazníkovi vystavena věrnostní karta. Věrnostní karty jsou přenosné, jejich výhody může čerpat kdokoliv, kdo se s nimi prokáže.
2.6 Výhody plynoucí z členství v Klubu kultury, a to konkrétně poskytování slev nelze slučovat s dalšími slevami (sleva ZTP a ZTP/P, levné dny v kině, živé přenosy) nebo během dalších akčních, cenově a časově omezených nabídek jako např. Filmový klub, školní projekce.
2.7 Pro poskytnutí slevy nebo dalších klubových výhod je zapotřebí na vyžádání v kině nebo divadle předložit věrnostní kartu držitele Klubu kultury Nový Bor. Bez předložení věrnostní karty nelze uvedené výhody poskytnout ani je zpětně vyžadovat.
2.8 Osobní údaje může člen klubu kdykoli aktualizovat, a to na základě požadavku v kanceláři Kultury Nový Bor, s.r.o, tel: 487 726 755, e-mailem: grafik@kulturanb.cz (popřípadě v kině nebo divadle). KNB nezodpovídá za škody vzniklé z pozdního oznámení změny osobních údajů.

3. Poskytování slev při nákupu vstupenky
3.1 Při nákupu vstupenek obdrží člen Klubu Kultury slevu 5% na každou zakoupenou vstupenku do městského kina Nový Bor na přestavení pořádaného společností KNB. Během jednoho dne může držitel karty zakoupit maximálně pět vstupenek na jednu věrnostní kartu.
3.2 Sleva 5% v městském kině se neposkytuje v rámci levných dnů, dále pak pro Filmový klub (FK), festivaly, alternativní obsah atd..
3.3 Reklamace neposkytnutí slevy 5%, případně dalších slev, musí být uplatněna ihned. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
3.4 Vstupenky zakoupené na věrnostní kartu nelze vyměnit ani vrátit.
3.5 Vstupenky zakoupené mimo věrnostní klub nelze zpětně připisovat na účet držitele věrnostní karty.

4. Poskytování slev při nákupu zboží u smluvních partnerů 4.1 Držitelům karet Klubu Kultury Nový Bor jsou poskytovány slevy u našich smluvních partnerů, vždy po předložení karty. Aktuální seznam smluvních partnerů a poskytovaných slev je na www.kulturanb.cz.

5. Bonusový program 9+1
5.1 Nasbíraný bonus 9+1 (každá 10. vstupenka je zdarma) na osobním účtu Klubu kultury Nový Bor lze čerpat vždy v rámci platného klubového roku, který začíná dnem převzetí karty jejím držitelem a končí vypršením její roční platnosti či zrušením členství. Získaný bonus (= volná vstupenka) nelze stornovat (tzn. směnit za hotovost) ani vyměnit za vstupenku na jiné představení. Stav vašeho bonusového konta vám sdělíme na předprodejních místech společnosti.
5.2 Volná vstupenka je vytištěna vždy na konkrétní představení v konkrétním čase. Při neuplatnění vstupenky (neuskutečněná návštěva představení) se vstupenka stává neplatnou a nelze ji vyměnit.
5.3 V případě neobdržení 10. vstupenky zdarma, musí dojít k reklamaci ihned při nákupu vstupenky na pokladně. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6. Ztráta, odcizení, poškození věrnostní karty
6.1 Ztrátu, odcizení nebo poškození věrnostní karty znemožňující její použití, by měl člen Klubu Kultury oznámit neprodleně na předprodejních místech KNB. Na základě žádosti majitele účtu bude věrnostní karta personálem zablokována.
6.2 Blokací karty se věrnostní karta zablokuje pro použití do doby vyzvednutí nové věrnostní karty na předprodejních místech společnosti.
6.3 Nově vystavená věrnostní karta bude připravena k vyzvednutí na předprodejním místě (popř. v kanceláři Kultury Nový Bor, s.r.o., T.G.M. 45) a vydána na základě předloženého dokladu totožnosti. Na základě tohoto dokladu bude ověřena platnost předchozí registrace. Za vystavení nové členské karty je při ztrátě nebo odcizení účtován poplatek 70,- Kč.
6.4 KNB neodpovídá za zneužití karty před nahlášením její ztráty ani za případné čerpání výhod třetí osobou.

7. Zánik platnosti a porušení podmínek členství
7.1 Člen Klubu Kultury může zrušit své členství v klubu kdykoliv na předprodejních místech Kultury Nový Bor,s.r.o. na základě písemné žádosti nebo písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zrušením členství v Klubu Kultury se automaticky vydaná věrnostní karta zablokuje.
7.2 Zakoupenou věrnostní kartu na žádost Zákazníka nelze směnit zpět za hotovost.
7.3 KNB si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit členství v Klubu Kultury v těchto případech: a) okamžikem, kdy člen klubu záměrně uvedl v registrační přihlášce nepravdivé informace; b) byly porušeny tyto Podmínky nebo stanovený mechanismus programu ze strany člena Klubu kultury; c) člen Klubu kultury vyjádřil nesouhlas s Podmínkami, s jejich změnami či doplňky; d) okamžikem, kdy člen Klubu Kultury zneužil logo, jméno nebo další identifikační údaje nebo jakkoli poškodil práva a oprávněné zájmy společnosti KNB; e) okamžikem ukončení klubového programu a pokud držitel karty nezaplatí členský příspěvek na další rok.
7.4 Zánikem platnosti členství v Klubu Kultury z důvodů uvedených v předchozím ustanovení pod písm. a. - e., zaniká rovněž nárok na využití (i částečně) již dosažených výhod plynoucích z členství v Klubu Kultury.
7.5 Každé porušení Podmínek programu Klubu Kultury může vést k zániku práv plynoucích z nashromážděných bonusů.
7.6 Osoba, která poruší Podmínky Klubu Kultury, odpovídá za škody, které KNB tímto jednáním vzniknou. Za ztrátu karty nepřejímá KNB žádnou zodpovědnost. Zůstatek na ztracené kartě je možné převést na novou pouze po rychlém nahlášení ztráty a zablokováním karty.
7.7 V případě zrušení členství v klubu bude postupováno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní údaje člena klubu budou nenávratně zlikvidovány z databáze klubu.

8. Ochrana osobních údajů
8.1 Podáním Přihlášky do Klubu Kultury, tj. předložením řádně vyplněné a podepsané Přihlášky v předprodejních místech společnosti, případně odesláním Přihlášky v elektronické podobě, zákazník uděluje KNB, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, jako správci, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, uvedených v Přihlášce v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, telefon a e-mail, za účelem poskytování nových informací o divadelních a filmových novinkách a akcích, a dále poskytnutí a čerpání výhod v rámci programu Klubu Kultury po celou dobu členství v klubu.
8.2 Zákazník dále souhlasí s tím, že tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny smluvním partnerům programu Klubu Kultury, jejichž přehled je zveřejněn na www.kulturanb.cz, za účelem nabízení obchodu a služeb resp. poskytnutí výhod členům Klubu Kultury Nový Bor.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 KNB si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit tyto Všeobecné podmínky i bez předchozího oznámení. Veškeré změny či doplňky budou vyvěšeny na www.kulturanb.cz, a to minimálně 7 dnů před nabytím účinnosti změn v nich stanovených. Nebude-li člen se změnami či doplňky souhlasit, je oprávněn své členství v souladu s článkem 7 těchto všeobecných podmínek ukončit.
9.2 Podáním Přihlášky do programu Klubu Kultury se člen zavazuje řídit se platnými Podmínkami, včetně dodatečně zveřejněných (na stránkách www.kulturanb.cz) nebo oznámených změn.
9.3 Tyto Všeobecné Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2013

10. Kontakty: Klub Kultury Nový Bor
10.1 V případě dotazů ohledně Klubu Kultury Nový Bor či reklamací má zákazník k dispozici emailovou adresu: grafik@kulturanb.cz nebo tel.: 487 726 755. Sídlo Klubu Kultury Nový Bor: kancelář KNB, T.G.M 45, Nový Bor.
Aleš „ELfkaM“ Havlas  © 2001 – 2019   |   RSS: dnes   |   RSS: tento týden